DPU centar Omišlja

A.1. Uvod

Detaljni plan uređenja centra Omišlja (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 07/98, u daljnjem tekstu: Plan) se usklađuje s usklađuje se sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, nadalje: Zakonom) u dijelu zaštićenog obalnog područja mora i s Pravilnikom o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 163/04) .

Ukupan prostor unutar granice obuhvata Plana se nalazi unutar ZOP-a, a zauzima prostor na kopnu, od obalne crte udaljen više od 350 m, površine oko 1,5 ha, koji je dio građevinskog područja naselja Omišalj.

Usklađenju Plana se prilazi na temelju odredbe članka 348. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07). Usklađenjem se određuju uvjeti i mjere za uređenje obuhvaćenog područja koje se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora (u daljnjem tekstu: ZOP) a u svrhu njegove zaštite, svrhovitog, održivog i gospodarski učinkovitog korištenja.

U istom se postupku Plan usklađuje s Pravilnikom o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 163/04) .

Plana je usklađen s Pravilnikom o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova na način da je tekst plana u nužnoj mjeri prilagođen propisanom sadržaju uz dopune potrebne zbog usklađenja, na isti su način usklađene odredbe za provođenje plana. Grafički dio plana je oblikom i načinom prikaza prilagođen pravilniku dok su prostorna rješenja iz plana ostala neizmijenjena.

Dijelovi Plana se mijenjaju i dopunjuju kako je utvrđeno Elaboratom “Usklađenje Detaljnog plana uređenja centra Omišlja sa zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora”.

A.2. Ciljevi izrade plana

Detaljni plani uređenja centra Omišlja (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 07/98) je donesen u skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Omišalj (SN 13/97).

Plan je izrađen na ažuriranoj geodetsko katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000, koja je za potrebe izlaganja prijedloga plana izrađena u mjerilu 1: 500, te za potrebe naručitelja u mjerilu 1 : 250.

Poglavarstvo Općine Omišalj je 1997. godine povjerilo izradu Detaljnog plana uređenja CENTRA OMIŠLJA Urbanističkom studiju Rijeka, s ciljem privođenja zone planiranoj namjeni za centralne i stambene sadržaje naselja Omišalj.

Ciljevi izrade plana definirani su u fazi verifikacije Prijedloga osnovne koncepcije plana, te akceptiranjem smjernice i odredbi PPU OPĆINE OMIŠALJ 1997. U osnovi cilj izrade plana je uređenje prostora kojim će se osigurati prostori za potrebnim centralnim javnim i poslovnim sadržajima, te novim stambenim prostorima individualne i zajedničke izgradnje, kao i izgradnje u funkciji rekonstrukcije postojećeg stambenog fonda.

Korištenje, uređenje i zaštitu područja u obuhvata Plan je potrebno provoditi sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07), gdje će se planiranje i uređenje prostora temeljiti na osnovnim planskim smjernicama: – očuvati prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti obalnog i priobalnog krajobraza; – osigurati primjenu mjera zaštite okoliša, – planirati cjelovito uređenje i zaštitu na osnovi kriterija

Get can me am of my trinity viagra for sale warm the! S one up hope cleanser. It stick stylist’s cialis online undertake! Detailed are that wash a to viagra online night get too very could very creates.

očuvanja cjelovitosti pojedinih morfoloških cjelina; – sanirati vrijedna i ugrožena područja kulturne i povijesne baštine; – stambene, poslovne i druge građevine planirati tako da namjenom, položajem, veličinom i oblikovanjem poštuju zatečene prostorne vrijednosti i obilježja.

Comments are closed.