Prostorno i urbanističko planiranje

Prostorno i urbanističko planiranje obuhvaća stručne poslove vezane uz izradu dokumenata prostornog uređenja definiranih zakonskom regulativom, a osobito prostorne planove uređenja gradova i općina (PPUO/G), urbanističke planove uređenja (UPU) i detaljne planove uređenja (DPU). Planom se određuje optimalan razmještaj djelatnosti u prostoru, unutar ograničenja zadanih postojećim stanjem i karakteristikama prostora. Razmještaj dopunjuju uvjeti gradnje i korištenja prostora na pojedinim površinama. Planovima se predviđa namjena površina (uključujući stanovanje, gospodarske djelatnosti, javne i društvene namjene, sport, rekreaciju, zelenilo i drugo), sustav prometa i infrastrukture te način zaštite prirodnih, kulturnih i ambijentalnih vrijednosti, kao i način zaštite ukupnog prostora od mogućih nepovoljnih utjecaja. Različite razine planiranja, prostorno i urbanističko, razlikuju se po ciljevima i načinu razrade. Dok prostorni planovi postavljaju strateške smjernice, sagledavajući pritom sustav naselja (npr. na području neke administrativne teritorijalne jedinice – općine ili grada), urbanistički planovi (UPU i DPU) implementiraju te smjernice u detaljnijoj razradi manjih područja i daju provedbene elemente. Razina DPU-a je najdetaljnija, budući da DPU određuje i građevinske čestice. Planovi se izrađuju prema stručnim kriterijima, temeljeni na analizi postojećeg stanja i nizu informacija koje su dostupne o pojedinom prostoru (fizička obilježja, demografska i ekonomska struktura te druge osobitosti) te programu razvoja. Procedura izrade i donošenja plana određena je zakonskom regulativom, a zainteresirana javnost u proceduru je uključena putem obvezne javne rasprave. Donošenjem plana za neko područje, na tom području se omogućuje usmjereni razvoj provedbom plana i privođenjem planiranim namjenama. Svi zahvati u prostoru, kao što je gradnja građevina projektiraju se sukladno važećem planu.

Leave a Reply