Konzultantske usluge

Savjetodavne usluge u urbanizmu i arhitekturi obuhvaćaju širok raspon mogućih aktivnosti, od raznih tumačenja i savjetovanja, ishodovanja dokumenata vezanih uz gradnju (dozvole i slično) do nadzora gradnje i izrade elaborata određene namjene. Tumačenja i savjetovanja odnose se prvenstveno na tumačenja važeće zakonske regulative i planske dokumentacije, npr. kako bi klijent dobio informaciju o tome koje su mogućnosti i uvjeti gradnje na njegovoj čestici i sl.. Savjetovanja se odnose na analizu konkretnih problema i upućivanje na daljnje postupke, npr. koje dokumente je potrebno ishodovati, koje projekte naručiti, kojim nadležnim službama ili davateljima usluga se obratiti i sl.. Nadzor gradnje obuhvaća stručni i projektantski nadzor. Stručni nadzor podrazumijeva kontrolu svih postupaka u gradnji, tako da izvedba građevine bude u skladu s projektom i važećim propisima, te da zadovoljava traženu kvalitetu, obračun stvarno izvedenih količina i druge slične usluge potrebne za dovršetak gradnje. Projektantski nadzor obavlja projektant, a obuhvaća tumačenje projekta, odabir pojedinih materijala (boja, oblik ili druge karakteristike završnih obloga, način postavljanja i slično) i druge slične usluge savjetovanja investitora i izvođača. Elaborati koji se mogu izraditi prema osobitim potrebama investitora su različite analize te programi i idejna rješenja, koje se kasnije koriste kao podloge za izradu projekata, prijedlozi za izradu prostornih i/ili urbanističkih planova, kao dopunaili podloga različitim poslovnim, financijskim i drugim razvojnim studijama i slično. Navedeni elaborati povezuju podatke iz poslovnih i drugih planova klijenta s konkretnim prostornim potrebama, mogućnostima oblikovanja, pojašnjavaju odnose pojedinih kapaciteta s raspoloživim prostorom i slično. Ostale usluge uključuju izradu različitih elaborata kao što su snimak postojećeg stanja za zgrade, elaborati posebnih dijelova zgrade (etažiranje), dokumentacija kod postupanja s nezakonito izgrađenim zgradama (legalizacija) i drugo.

Leave a Reply